Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 ақпандағы №134 қаулысы

«Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидаларын және инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 мамырдағы №312 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидаларын және инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 мамырдағы № 312 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабының 5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидаларында
(бұдан әрі – Қағидалар):

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) инвестициялық міндеттемелер туралы келісім (бұдан әрі – келісім) – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлға арасында жасалатын, заңды тұлғаның осындай келісім жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, сегіз жыл ішінде капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) тіркелген жаңа активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жетпіс бес миллион еселенген мөлшерінен кем болмайтын жиынтық мөлшердегі міндеттемелерін көздейтін шарт;»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Келісімді жасасу үшін өтініш беруші инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз тасығыштағы мынадай құжаттармен қоса өтініш береді:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша келісім жасасуға өтініш;

2) өтініш беруші жарғысының көшірмесі;

3) өтініш берушіні мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

4) өтініш берушінің қаржылық дәрменділігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

5) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасауға қойылатын талаптарға сай әзірленген бизнес-жоспар;

6) құрылыс жобаларының ведомстводан тыс кешенді сараптамасының Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен басшының қолымен куәландырылған қорытындысы.

Қағидалардың осы тармағының 5) және 6) тармақшаларында көзделген құжаттар инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде қоса беріледі.»;

6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес:

бюджетке салықтар мен төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органнан;

кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміндегі мәліметтерді сұратады.

7. Салықтар мен бюджетке төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган сұрау салуды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сұрау салу қаралған күні өтініш берушіде салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек пен әлеуметтік төлемдер бойынша берешектің бар немесе жоқ екені туралы мәліметтерді ұсынады.

Өтініш берушінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі мен әлеуметтік төлемдер бойынша берешегінің бар болуы туралы мәліметтер ескертулерді жою мақсатында өтінішті қайтаруға негіз болып табылады.

Анықталған ескертулер жойылған жағдайда өтініш беруші қайтадан өтініш жіберуге құқылы.

Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1091 қаулысымен бекітілген Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімін жүргізу және пайдалану қағидаларына сәйкес өтініш берушіге қатысты кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміндегі кәсіпкерлік субъектілерінің санаты туралы мәліметтерді сұратады.

Өтініш берушінің Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі өтінішті қараудан бас тартуға негіз болып табылады.»;

12-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган осындай өтініш келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес мәліметтерді сұратады.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Келісімге өзгерістер енгізу туралы шешімді өтініш берушінің ресми арызы және оған қоса берілетін, осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген құжаттар негізінде өзгерістер енгізу және салықтар мен бюджетке төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның мәліметтеріне сәйкес келісу шарттарына және кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне сәйкес келген кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанында (бұдан әрі – келісімнің үлгілік нысаны):

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Инвестициялық міндеттемелер туралы осы келісім бұдан әрі тараптар деп аталатын, «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан әрекет ететін _________________________ (бұдан әрі – Үкімет) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және ___________________________________________________________________ (Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының атауы, мемлекеттік тіркелген нөмірі, күні) атынан___________________________________________негізінде әрекет ететін (жарғы немесе сенімхат) _________________________________________________ (бұдан әрі – инвестор) (басшының немесе өзге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) арасында жасалды.

Мыналарды:

Қазақстан Республикасында қолайлы инвестициялық ахуал құру мемлекеттің экономикалық саясатының басым бағыттарының бірі болып табылатынын,

инвестор осы келісімге сәйкес инвестицияларды жүзеге асырған кезде Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кәсіпкерлік кодексі) 289-бабының 3-тармағына және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) (бұдан әрі – Салық кодексі) 712-5-бабына сәйкес салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдіктер алуға мүдделі екенін ескере отырып,

Үкімет пен инвестор инвестициялық міндеттемелер туралы осы келісімді (бұдан әрі – келісім) жасасты және келісім ол қолданылатын мерзім ішінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтін болады деп уағдаласты.»;

1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) салық заңнамасының тұрақтылығы – Салық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кездегі тұрақтылықтың кепілі.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы келісімнің 3-тарамағының ережелерін ескере отырып, инвестордың сегіз жыл бойы __________теңге мөлшеріндегі инвестициялық міндеттемелерді жүзеге асыруы келісімнің нысаны болып табылады.

Осы келісімді жасасқан инвесторға Кәсіпкерлік кодексінің 289-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беріледі.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Инвестор инвестицияларға _________ теңге жұмсайды.

Бұл ретте осы келісімнің 2-тармағында көзделген инвестициялық міндеттемелер сомасының кемінде елу пайызын қаржыландыру осы келісімді жасауға өтінім берілген жылды қоса алғанда, алғашқы төрт жыл ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Инвестор инвестициялық міндеттемелерді орындаған кезде:

1) өзара байланысты тараппен жасалған шарттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде, бірақ осы келісімнің 2-тармағында көзделген міндеттемелер сомасының елу пайызынан аспайтын мөлшерде ескеріледі;

2) өзара байланысты тараппен құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасқан кезде мұндай өзара байланысты тарап Қазақстан Республикасының резиденті болып табылуға тиіс.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«38. Келісімге тараптардың уәкілетті өкілдері ____ жылғы __ _________ Астана қаласында, Қазақстан Республикасы, қол қойды.»;

Келісімнің үлгілік нысанына 1-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі                                                                                                   Ә. Смайылов

 

1-қосымша

2-қосымша

Қазақстанның Премьер-Министрі мен Үкіметі жаңалықтарынан хабардар болыңыз — ресми Telegram-каналға жазылыңыз

Жазылу