Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 20 наурыздағы №240 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекіту туралы» 2019 жылғы 3 шілдедегі №470 және «Адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесін айқындау туралы» 2021 жылғы 10 маусымдағы №396 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) «Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 шілдедегі №470 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тізімінде:

«Медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есiрткi мен психотроптық заттардың тiзiмi» деген І кестеде:

«А. Есірткі заттар» деген бөлімде:

реттік нөмірі 62-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

62.

КАННАБИС (СОРА) ӨСIМДIГI - құрамында тетрагидроканнабинол бар (егер олар өсiмдiктiң өзiмен немесе өсiмдiктiң басқа бөлiктерiмен бiрге болмаса, тұқымын қоспағанда) тамырымен немесе тамырсыз, кептірілген немесе кептірілмеген түрдегі Саnnabis тектес кез келген өсiмдiк.

»;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-жолдармен толықтырылсын:

«

75.

Изотонитазен

76.

Кротонилфентанил

77.

Циклопропилфентанил

78.

Акрилоилфентанил (акрилфентанил)

79.

Фуранилфентанил

80.

Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F)

81.

U-47700

82.

МТ-45

83.

AH-7921

»;

«В. Психотроптық заттар» деген бөлімде реттік нөмірі 61-жол мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

CUMYL-4CN-BINACA 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенилпропан-2-ил)-2,5-дигидро-1H-пиридо[4,3-b]индол-1-он

MDA-19 N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-илиден)бензогидразид

»;

«Медициналық мақсатта пайдаланылатын және бақылаудағы есiрткi және психотроптық заттардың тiзiмi» деген III кестеде:

«В. Психотроптық заттар» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 65, 66, 67-жолдармен толықтырылсын:

«

65.

Этизолам

66.

Трамадол

67.

Кетамин

»;

«Бақылаудағы прекурсорлардың (есірткіні және психотроптық заттарды заңсыз дайындау кезінде жиі пайдаланылатын өсімдіктер мен химиялық заттардың) тізімі» деген IV кесте мынадай редакцияда жазылсын:

«

І ТІЗБЕ

II ТІЗБЕ

N-ацетилантранилді қышқыл

Изосафрол

Лизергинді қышқыл

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

Норфентанил

Норэфедрин

Пиперональ

Псевдоэфедрин

Сафрол 1-фенил-2-пропанон

Эргометрин

Эрготамин

Эфедрин

Эфедра шөбі

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)

3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқыл)

Альфа-ацетилфенилацетонитрил

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)

2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он

2-бром-1-фенилпентан-1-он

1-фенилпентан-1-он

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пентан-1-он

2-бром-1-фенилгексан-1-он

2-бром-1-фенилпропан-1-он

2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1–он

1-(4-метилфенил) пентан-1-он

1-(4-метоксифенил) пентан-1-он

1-(3,4-диметилфенил) пентан-1-он

1-(4-фторфенил) пентан-1-он

1-boc-4-AP (трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)

4-АР (N-фенил-4-пиперидинамин)

Сірке ангидриді қышқылы

Антранилді қышқыл

Ацетон

Ацетилхлорид

Ацетонитрил

Бензилхлорид

Бензилцианид

Метиламин

Метилэтилкетон

Нитрометан

Калий перманганаты

Пиперидин

Күкiрт қышқылы*

Тұз қышқылы*

Тетрагидрофуран

Тионилхлорид

Толуол

Сірке қышқылы

Фенил сiрке қышқылы

Этилді эфир (диэтилді эфир)

»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеде:

«Есірткі заттар» деген І кестеде:

мына:

«

Ацетилфентанил*

 

0-0,0002 1-20 амп. по 0,005% р-ра по 2 мл

0,0002 20 амп. по 0,005 % р-ра по 2 мл

»

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Изотонитазен

 

0,0001-0,001

0,001

Кротонилфентанил

 

0,0002-0,001

0,001

Циклопропилфентанил

 

0,0002-0,001

0,001

Акрилоилфентанил (акрилфентанил)

 

0,0002-0,001

0,001

Фуранилфентанил

 

0,0002-0,001

0,001

Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F)

 

0,0002-0,001

0,001

U-47700

0-0,01

0,01-1,0

1,0

МТ-45

0-0,01

0,01-1,0

1,0

AH-7921

0-0,01

0,01-1,0

1,0

»;

«Психотроптық заттар» деген ІІ кестеде:

мына:

«

Синтетикалық каннабиноидтар*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

»

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Этизолам

 

0,5-5,0

5,0

Трамадол (2-[(диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил) циклогексанол; (+/-)-транс-2-[(диметиламино) метил]-1-(м-метоксифенил) циклогексанола гидрохлорид)

0-0,1

0,1-10

10

Кетамин

 

0-0,01

0,01

»;

«Прекурсорлар» деген ІІІ кесте мынадай редакцияда жазылсын:

«

ІІІ кесте

Прекурсорлар

Мөлшері граммен

Атауы

Химиялық атауы немесе аналогы

Концентрациясы

Шағын, .... бастап ...қоса алғанда

Ірі, ..... жоғары... қоса алғанда

Өте ірі, ..... астам

1

2

3

4

5

6

N-ацетилантрани лді қышқыл

2 ацетил амин бензойн қышқылы

15% және одан көп

0-60,0

60,0-11500

11500

Изосафрол

1,3 бензодиок сол,5-(1-пропенил)-

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Лизергин қышқылы

 

((8ß)9,10-дидегидро-6-метиллерголин-8-карбоксилді қышқыл)

10% және одан көп

0-0,005

0,005-1,0

1,0

3,4-метиленди оксифенил-2-пропанон

1-(бензо[d] [1,3]диоксол-5-ил)пропан-2-он

15% және одан көп

0-10,0

10,0-2000

2000

Норэфедрин (фенилпропаноламин)

(R*, S*)- ą-(1-аминоэтил) бензэнеметанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Пиперональ

1,3-бензодиок сол-5-карбокс альдегид

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Псевдоэфедрин

[S-(R*,R*)]- ą- [1-(метиламино) этил]-бензене метанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Сафрол

1-фенил-2-пропанон

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Эргометрин

эрголин-8-карбоксамид, 9,10-дидегидро-N-(2-гидрокси-1-метилэтил)-6-метил-[8ß(S)]

10% және одан көп

0,2-10,0

10,0-50,0

50,0

Эрготамин

эрготаман-3-6,18-трион,12-гидрокси -2-метил-5-(фенилметил)-,(5ą)

10% және одан көп

4,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Эфедрин

[R-(R*,S*,)]-ą-[1-(метиламино) этил]- бензенеметанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Сірке қышқылының ангидриді

этан ангидриді

10% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Антранил қышқылы

2-аминобензойн қышқылы

15% және одан көп

0-60,0

60,0-11500

11500

Ацетон

2-пропанон

60% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Ацетилхлорид

 

хлорлы ацетил; сірке қышқылының хлорангидриді

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Ацетонитрил

 

 

15% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Бензилхлорид

 

(хлорметил)бензол

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Бензилцианид

 

2-фенилаце тонитрил

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Метиламин

 

метанамин; аминометан

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Метилэтилкетон

2-бутанон

80% және одан көп

0-50,0

50,0-5000

5000

Норфентанил

 

N-(пиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамид

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

Нитрометан

 

 

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Калий перманганаты

KMnO4

80% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Күкiрт қышқылы

 

H2SO4

45% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тұз қышқылы

 

HCl

15% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тетрагидрофуран

 

ТГФ; оксолан; тетраметиленоксид

45% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тионилхлорид

 

хлорлы тионил; күкірт қышқылының хлорангидриді

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Пиперидин

азоциклогексан; гексагидропиридин

15% және одан көп

0-10,0

10,0-100,0

100,0

Толуол

метилбензол

70% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Сірке қышқылы

этан қышқылы

80% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Фенилсіркелі қышқыл

альфа-толуил қышқылы; 2- фенилсіркелі қышқыл

15% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Этил эфирі

диэтил эфирі; этоксиэтан

45% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Эфедра кептірілген

кептірілмеген

 

 

 

200-2000

250-2500

 

2000-10000

2500-12500

 

10000

12500

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

3-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқылы)

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

Альфа-ацетилфенилацетонитрил

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-фенилпентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-фенилпентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-фенилгексан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1 -фенилпропан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1–он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-метилфенил) пентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-метоксифенил) пентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(3,4-диметилфенил) пентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-фторфенил) пентан-1-он

 

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-boc-4-AP

 

трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

4-АР

N-Фенил-4-пиперидинамин

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

»;

«Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларға жатқызылған өсімдіктерді заңсыз өсіру мөлшерлері» деген IV кесте мынадай редакцияда жазылсын:

«

IV кесте

Өсiмдiктiң атауы мен олардың құқықтық сипаты

Есірткіге жатқызылған өсімдіктерді заңсыз өсіруді бақылау бойынша ұсынылатын мөлшерлер (өсімдіктің өсу фазасына қарамастан) Ірі мөлшерлер

1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiктерiне байланысты Қазақстан аумағында өспейтiн және Қазақстан аумағында өсiруге тыйым салынған өсiмдiктер:

а) кокаин бұтасы

б) кат

 

 

 

 

 

 

бір өсімдік
бір өсімдік

Ескертпе: Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз айналымда есiрткi заттары ретiнде пайдалану жағынан ғана емес, Қазақстан Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз өсiрудің жаңа, қауіпті, елге тән емес проблемасын тудыратын құқыққа қарсы әрекет ретiнде де қауiптi.

2. Есiрткi заттарына жатқызылған, Қазақстан Республикасының аумағында өсетiн, бiрақ өсiруге тыйым салынған немесе ол үшiн арнаулы рұқсатты қажет ететiн өсiмдiктер:

ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсімдік

 

 

 

 

 

 

 

10 өсімдіктен бастап

3. Прекурсорларға жатқызылған, Қазақстан Республикасының аумағында өсетін, бірақ өсіруге тыйым салынған немесе ол үшін арнаулы рұқсатты қажет ететін өсімдік:
эфедра шөбі

 

 

 

 

 

 

бір өсімдік

»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімінде:

мына:

«

2.15

этен-1,2-диилокси

»

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

2.16

Метоксикарбонил

»;

2) «Адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 10 маусымдағы № 396 қаулысында:

адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесінде:

реттік нөмірі 77-жол алып тасталсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі                                                                                                  Ә. Смайылов

 

Қазақстанның Премьер-Министрі мен Үкіметі жаңалықтарынан хабардар болыңыз — ресми Telegram-каналға жазылыңыз

Жазылу